Tag: กาญจนบุรี

เปิดเป็นทางการ ! นิทรรศการถาวร “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า” จังหวัดกาญจนบุรี

นิทรรศการถาวร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว หลังจากกรมศิลปากรได้ปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า โดยก่อสร้างอาคารจัดแสดงหลังใหม่ บริเวณอาคารหลังแรก เพื่อจัดแสดงนิทรรศการถาวรขึ้นใหม่ เน้นเรื่องราวโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่ภาคตะวันตก แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของกรมศิลปากร ในการพัฒนางานด้านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ให้มีความเจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ องค์กรภาครัฐ และเอกชนต่างๆ นับเป็นนิมิตหมายอันดีในการสร้างคุณูปการด้านวิชาการ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีศักยภาพสูง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อประเทศชาติกรมศิลปากร

Continue readingเปิดเป็นทางการ ! นิทรรศการถาวร “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า” จังหวัดกาญจนบุรี